اخبار

١١ مرداد ١٣٩٦

گزارش عملکرد کشورها و وضعیت کلی هریک بر اساس شاخص های نوآوری از سوی WIPO منتشر گردید

گزارش شاخص جهانی نوآوری ٢٠١٧ منتشر شد

گزارش شاخص جهانی نوآوری 2017 منتشر شد

گزارش عملکرد کشورها و وضعیت کلی هریک بر اساس شاخص های نوآوری از سوی WIPO منتشر گردید که مهمترین نکات اعلام شده برای وضعیت ایران بدین شرح است:

رتبه جهانی نوآوری کشور ایران با سه پله صعود نسبت به سال گذشته، از رده ٧٨ به ٧٥ رسیده است. و این در حالی است که بیشترین صعود ایران در بین ارکان مختلف نسبت به سال گذشته  در رکن خروجی های دانشی و فناورانه با ١٨ پله صعود رخ داده و بیشترین تنزل جایگاه آن در رکن پیچیدگی بازار با ١٠ پله نزول رخ داده است. علاوه بر آن، ایران در ارکان نهادی، سرمایه انسانی و تحقیقات و خروجی های هوشمند پیشرفت و در ارکان زیرساخت ها و پیچیدگی کسب و کار پسرفت داشته است.

از تحلیل گزارش می توان به این نکته اشاره داشت که با توجه به تلاش های صورت پذیرفته در کشور در طی ٤ سال گذشته، ضرورت توجه به ایجاد یک چارچوب منسجم با همه مولفه ها و بازیگران جدی بوده و بایستی از هر گونه حرکت جرقه ای که مبتنی بر توسعه هماهنگ شاخص ها نیست، پرهیز نمود

ارسال نظر

نظر خود را وارد کنید