سوابق آموزشی

دوره های آموزشی کوتاه مدت:
 • دوره تخصصی مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات؛ سازمان فناوری اطلاعات و WSIS؛١٣٩٤
 • دوره تخصصی دولت الکترونیکی؛ سازمان فناوری اطلاعات و WSIS ؛١٣٩٤
 • دوره تخصصی مدیریت دانش در بخش عمومی؛انجمن بهره وری آسیایی APO ؛ ١٣٩٢
 • دوره پژوهشی کاربرد فناوری اطلاعات؛سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور و داده پردازی ایران؛ ١٣٨٢
 • آشنائی با مدلهای تحقیق در عملیات وتدوین RFP سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور؛ ١٣٨٤
 • آشنائی با مدلهای معماری سازمانی؛شورایعالی اطلاع رسانی ؛ ١٣٨٢
 • اصول و مبانی مدیریت استراتژیک؛سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ؛ ١٣٨٣
 • آشنائی با اصول ومبانی برنامه ریزی و مدیریت؛سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ؛ ١٣٨١
 • کارگاه مدیریت دانائی؛سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور؛ ١٣٨٢
 • دوره تخصصی – آموزشی راهبران شبکه دولت ؛ ١٣٨٢
 • گواهینامه MCSE؛ ایزایران ؛ ١٣٨٢
 • دوره تخصصی طراحی و پیاده سازی بانک اطلاعاتی با SQL ؛ داده پردازی ؛ ١٣٨٥
 • دوره تخصصی تحلیل و طراحی سیستمها با متد RUP و UML؛ ١٣٨٨
 • اولین دوره آموزشی و سمینار امنیت داده ای توسط انجمن بین المللی BICSI؛ ١٣٨٣
 • دوره برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات؛ ١٣٩٠
 • دوره آموزشی اصلاح فرآیندها و روشهای انجام کار؛ وزارت امور اقتصاد ودارائی ؛ ١٣٩١
 • دوره آموزشی منطقی نمودن اندازه دولت؛ وزارت امور اقتصاد ودارائی؛ ١٣٩٠
 • دوره آموزشی تحول در نظامهای استخدامی؛ وزارت امور اقتصاد ودارائی؛ ١٣٩٢