آثار و تالیفات

 

کتب تالیف شده
 • مرجع زیرساخت فناوری اطلاعات ؛ نشر مشق شب؛ ١٣٩٠
 • مدیریت سرویس فناوری اطلاعات، خصوصی سازی سرویس؛ نشر مشق شب، ١٣٩٠

مقالات  چاپ شده به زبان فارسی

 • حمیدرضا احمدیان، علیرضا پورابراهیمی، "ارائه مدل مفهومی از تجارت الکترونیکی مبتنی بر تحلیل بازار هدف"؛ششمین همایش ملی اقتصاد وتجارت الکترونیکی ، ١٣٩٠؛ تهران

 • حمیدرضا احمدیان؛ "آموزش ونگرش توسعه آن درجامعه دانائی محور"، دومین همایش آموزش الکترونیکی ، تهران ، دی ١٣٨٣

 • حمیدرضا احمدیان ؛ "حقیقت مجازی وتغییر دنیای واقعی" ؛ ماهنامه پویش ، بهمن ١٣٨٠

 • سمیرا قایخلو، سارا قایخلو، حمیدرضا احمدیان؛ "کسب و کار الکترونیکی و شهر الکترونیک، معماری - الزامات"؛کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک؛ ١٣٨٦

 • حمیدرضا احمدیان، غزال پیرهادی؛ سیستم پیشنهاد دهنده شخصی در محیط وب با استفاده از روشفیلترینگ تعاملی" ؛ همایش ملی مهندسی کامپیوتر و توسعه پایدار با محوریت شبکه های کامپیوتری؛ ١٣٩٣

 • حمیدرضا احمدیان؛ سجاد فلاح، علیرضا پورابراهیمی ؛ "بررسی تاثیر مؤلفه های اساسی سیستم مدیریت دانش وایجاد انگیزش درکارکنان جهت به اشتراک گذاری دانش سازمانی در وزارت اموراقتصادی و دارائی"؛ ششمین کنفرانس مدیریت دانش ؛ ١٣٩٢

 • حمیدرضا احمدیان؛ " شهر الکترونیکی و لزوم توجه به آینده نگاری" ؛ فصلنامه ره آورد نور، ١٣٩٠

 • حمیدرضا احمدیان، هدی تاکستانی؛ "تأثیر فناوری اطلاعات بر توسعه اشتغال مولد"؛ اولین کنفرانس ملی کسب و کار الکترونیکی، ١٣٩٣

 • حمیدرضا احمدیان؛ "مدلی از ازریابی تجارت الکترونیک مبتنی بر پیش انتخاب وپس انتخاب"؛ اولین کنفرانس ملی تجارت الکترونیک ، تهران ،

 

مقالات چاپ شده به زبان انگلیسی
 • Poorebrahimi alireza, toloei abas, ahmadian hamidreza; “Presentation of Organizational Information Databases Information Aggregation Model Based on Knowledge Strategic Management”;ISI ; ٢٠١١ ;

 • Ahmadian hamidreza ; darvish shaghayegh ;” hybrid elearning method” ; Baku ٢٠٠٨