سوابق اجرائی

سوابق اجرایی و عضویت در مجامع و شوراها و مشاوره

 • مدیرکل دفتر نوآوری و حمایت از سرمایه گذاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (١٣٩٦ - ...)
 • معاون مرکز نوسازی وتحول اداری وزارت امور اقتصادی و دارایی (١٣٩٢ – ١٣٩٦)
 • عضو کمیته راهبری و توسعه مدیریت وزارت امور اقتصادی و دارایی (١٣٩٤ - ١٣٩٦)
 • عضو کمیته توسعه دولت الکترونیکی سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی (١٣٩٤ -١٣٩٦)
 • عضو کمیته اصلاح فرآیندها وبهبود روش انجام کار وزارت امور اقتصادی ودارائی _١٣٩٠ – ١٣٩٦)
 • عضو کمیسیون فنی دولت الکترونیکی، شورایعالی فناوری اطلاعات (١٣٩٣ - ...)
 • عضو کمیته پایش جامعه اطلاعاتی کشور، سازمان فناوری اطلاعات (١٣٩٢ - ...)
 • عضو کمیته تجارت و اقتصاد الکترونیکی گارگروه فاوا دولت (١٣٨٩- ١٣٩٢)
 • عضو کمیته عدالت الکترونیکی گارگروه فاوا دولت (١٣٩٠ - ١٣٩٢)
 • عضو کمیته دولت الکترونیکی الکترونیکی گارگروه فاوا دولت (١٣٨٩- ١٣٩٢)
 • دبیر کمیته تخصص فناوری اطلاعات استان مازندران در کارگروه آمار، پژوهش وفناوری مازندران (١٣٨٢-١٣٨٤)
 • عضو شورای راهبردی فناوری اطلاعات وارتباطات سازمانهای مدیریت وبرنامه ریزی کشور (١٣٨٣-١٣٨٤)
 • عضو کمیته نمایندگان و راهبران ویژه برنامه توسعه کاربری فناوری اطلاعات کشور (١٣٨١-١٣٨٤)
 • تحلیلگر پردازش داده های طرح جمع آوری اطلاعات اقتصادی واجتماعی خانوارهای کشور (١٣٨٧)
 • مشاورمدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران در امور فناوری فناوری اطلاعات وارتباطات (١٣٨١-١٣٨٣)
 • نماینده ویژه توسعه وپیگیری طرح توسعه وکاربری فناوری اطلاعات (تکفا) در استان مازندران (١٣٨١-١٣٨٢)
 • عضو کمیته فن بازارکارگروه آمار،پژوهش ،فناوری استان مازندران (١٣٨٣)
 • عضو شورای راهبردی فناوری اطلاعات وارتباطات سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان مازندران (٨٤-٨٦ )
 • مسئول پردازش داده ها و تحلیلگر سرشماری عمومی نفوس و مسکن مازندران (١٣٨٤)
 • کارشناس مسئول فناوری اطلاعات در مدیریت آموزش وپژوهش استان مازندران (١٣٨٠ – ١٣٨٣)
 • کارشناس مسئول استخراج و فناوری اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران (١٣٨٠-١٣٨٦)
 • کارشناس اداره کل آمار و اطلاعات استانداری مازندران (١٣٨٦ – ١٣٨٧)
 • کارشناس فناوری اطلاعات وزارت امور اقتصادی و دارای (١٣٨٨ – ١٣٨٩)
 • رییس گروه فناوری و الگوهای نوین وزارت امور اقتصادی و دارای (١٣٩٠ – ١٣٩٢)